Navid Ganji

جابه جایی در وزارت راه و شهرسازی ؛ دکتر محمد سعید ایزدی

جهان سوم معمولا جهان انسان های فاقد خرد و وطن پرستی لازم است ، جهانی که سیستم به ندرت اجازه میدهد انسان های دانشمند ، خردمند و پر قدرت ِ در مناسب اثر گزار شرکت و فعالیت کنند ، اما در همین بلبشو گهگاه انسان هایی پیدا میشوند که به فعالیت اثر گزار میپردازند و تغییرات بنیادین در حوزه های تخصصی خود ایجاد میکنند ، تغییراتی که نه به خاطر شعاف و نه به خاطر رفع تکلیف بلکه به خاطر اثرگزاری در بدنه جامعه رخ میدهد ، انسانهایی همه دانش و توان خود را به سمت و سوی اقدامی اثر گزار برای منفعت ملت میگذارند.
دکتر محمد سعید ایزدی ؛ معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی جزء این دسته از انسانهایی است که به جای بهره بردن از رانت های کوچک و بزرگ ، با توان و خرد خود توانست به اثرگزارترین مسئولیت های کشور در حوزه معماری و شهرسازی دست پیدا کنند و تا زمان حضور در این سمت ، بسیاری از اثرگزارترین سیاست ها و تصمیم های مهم را اتخاذ نمایند ، شرکت بازآفرینی شهری ایران برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم از زمان ایشان تحولات مهمی داشت ، ایجاد شورای اعتلای معماری ایران که برای نخستین بار کیفیت معماری ایران را هدف قرار داده بود از ابتکارات دکتر ایزدی بود که به واسطه آن از هر زمانی به تشکیل نظام معماری نزدیک تر شده بودیم ، ایجاد گفتمان اثر گزار و فاقد بروکراسی های همیشگی دستگاه های دولتی با معماران نیز از زمان ایشان پیشرفت اساسی ای کرد و در دوران ایشان نهاد ها و سازمان های بی توجه به کیفیات معماری و میراث ایران مجالِ تخریب فرهنگ ایران را در حوزه های مورد تصدی ایشان نیافتند، تصور میکنم امروز با تغییر دکتر محمد سعید ایزدی عزیز از جایگاه فعالیشان ، جامعه معماری ایران یکی از مهمترین حامیان خود را در آن دستگاه از دست داد . هر چند مطئمن هستم حضور چنین انسان ارزشمندی در هر جایگاهی برای جامعه معماری ایران مغتنم و همچنان ارزشمند خواهد بود ، چرا که این خصوصیت انسان های بزرگ چنین است. .
دکتر ایزدی عزیز ، به سهم خودم از حمایت های بی دریغ حضرتعالی نسبت به جامعه معماری ، طرح معماری خوب و بسیاری از منتفعان از رویکرد های اثر گزار شما ، سپاسگزارم

پیام بگذارید