Navid Ganji

Tag Archives: architecture

دریچه ای به چیستی معماری خوب !

این مطلب در شماره 9 طراح امروز منتشر شده است در سه شماره گذشته طراح امروز شاهد فرآیند روایتگونه ای بودیم که مقوله ای هرچند تکراری اما مهم را با نگاهی متفاوت برای مخاطبان خود بازگو و بسط داد ، تا آنجا که سخن به چیستی معماری خوب و مناسب رسید ، هایدگر فیلسوف آلمانی […]